กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณิภา หาญธงชัย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัชนีพร วัฒนะการกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายมังกร คำภิลา
ครูชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา ก้อนศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3