กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวหทัยชนก ดีซวง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวรัชนีพร วัฒนะการกุล
ครูชำนาญการ

นางสาววรรณิภา หาญธงชัย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุพัตรา ก้อนศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3