กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธนิยาภรณ์ จำปาแดง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉัตรลดา สุวรรณไตร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสุเมธ วงศ์สุธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุดารัตน์ ธิราชรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรณี ศรีวรษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3