กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศุภัคษร มูลมี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศรายุทธ พฤติกาล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2