กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิราพร จันปุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวลัดดาวัลย์ ไกรโหล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายณัฐพงษ์ แง่พรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1