กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวธิดารัตน์ โฆษิต
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุกัญญา จันชะล้ำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายบฤงคพ ดกเอียร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2