กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุกัญญา จันชะล้ำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายบฤงคพ ดกเอียร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวาง
ครูชำนาญการพิเศษ